Shanmugapriya, P., & Venkataramani, Y. (2017). Analysis of Speaker Verification System Using Support Vector Machine. JOURNAL OF ADVANCES IN CHEMISTRY, 13(10), 6531–6542. https://doi.org/10.24297/jac.v13i10.5839